КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ

Датум: 09. April 2021 10:41 Категорија: Aktuelnosti

Kaко смо у мартовском часопису нашег елетронског часописа ,,Книћко" објавили чланак о Каријерном саветовању и подршци запошљавању младих, приказујемо вам и:
СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ
на унапређењу конкурентности младих на тржишту рада
Закључен дана .......................... између
Развојног бизнис центра Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, ул. Драгољуба Миловановића Бене 25, Крагујевац, кога заступа Марија Стојадиновић, директор (у даљем тексту РБЦ) и
Средње школе ’’Добрица Ерић’’, из Кнића, коју заступа Љиљана Марниковић, директор (у даљем тексту школа)
Члан 1
Овај Споразум сачињен је у оквиру пројеката које реализује РБЦ, у сарадњи са локалним партнерима из јавног, приватног и цивилног сектора, а који имају за циљ унапређење запошљавања и запошљивости младих, и олакшавање њиховог преласка из света образовања у свет рада.
Члан 2
Сврха Споразума је унапређење конкурентности младих на тржишту рада, по завршетку формалног образовања, кроз остарење следећих резултата:
- Повећање информисаности младих о каријерним могућностима, стању на тржишту рада, потребама компанија, дефицитарним занимањима, начинима за тражење посла
- Унапређење вештина за активно тражење посла
- Унапређење планирања каријере и доношења информисаних каријерних одлука заснованих на подацима
- Унапређење стручних и послових вештина
Члан 3
Сарадња РБЦ-а и школе, ради остваривања сврхе и резуултата Споразума наведених у Члану 2 овог Споразума, оствариваће се кроз, али није лимитирана на, следеће активности:
- Групне сесије каријерног информисања и саветовања, у којима учествују и представници послодаваца
- Индвидуално каријерно саветовање
- Процену компетенција младих
- Активности усмерене на стицање практичних стручних и пословних вештина
Могуће су и друге активности, које доприносе Сврси и резултатима Споразума, а у складу са расположивим пројектима и могућностима РБЦ-а и школе.
Члан 4
РБЦ се обавезује да ће:
- Благовремено информисати школу о расположивим активностима и приликама за ученике
- Припремити и координирати имплементацију договорених активности
- Обезбедити гостовање послодаваца и других стручњака, када то договорене активности предвиђају
- Пружити прилике за инвидуално и групно каријерног саветовање ученицима школе, у оквиру својих пројектних активности, када такве активности постоје
- Организовати онлине активности групног каријерног саветовања за младих
Члан 5
Школа се обавезује да ће:
- Информисати ученике и наставнике о предложеним и договореним активностима
- Обезбедити учешће ученика у договореним активностима, у складу са њиховом добром вољом
- Сарађивати на припреми и организацији договорених активности
- У случају реализације активности уживо, уколико је потребно, омогућити реализацију активности у просторијама школе, у складу са расположивим ресурсима.
Члан 6
Стране у Споразуму сагласне су да евентуалне спорове поводом овог Споразума покушају да реше мирним путем.
Члан 7
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од страних оба партнера.
Члан 8
Овај Споразум сачињен је у два (2) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.
РБЦ
_________________________
Школа