ЈАВНА ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СТВАРИ

Датум: 26. Oktobar 2020 10:10 Категорија: Активности

 СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
ПОЗИВА СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ НА
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
 

Р.бр. Опис ствари Количина Почетна цена
1.  Струг вдф 1 150.000,00
2.  Универзални струг MWF 1 30.000,00
3.  Универзални струг 1 30.000,00
4. Струф ВДФ 1 30.000,00
5.   Хоризонтална глодалица ХОЛН 1 15.000,00
6.  Глодалица ХИЛН 1 15.000,00
7. Вертикална глодалица  ЗБРОЈЕВКАС 1 15.000,00
8.  Стубна бушилица 1 4.000,00
9. Дрвени прозори са дуплим стаклом димензија 72*88 24 500,00
по комаду
10. Дрвени прозори са дуплим стаклом димензија 46*70 41 500,00
по комаду
11. Дрвени прозори са дуплим стаклом димензија 50*60 24 500,00
по комаду
12. Дрвена врата са стаклом димензија 52*160 9 1.500,00
 по комаду
13. Дрвена врата са стаклом димензија 70*200 2 1.500,00
 по комаду
14. Дрвена врата са стаклом димензија 75*160 2 1.500,00
 по комаду
15. Метална ограда ( поље 1,5-2 метра) 46 поља 250,00 по пољу
 
МЕСТО И ВРЕМЕ ПРЕГЛЕДА СТВАРИ
Ствари наведене у претходној табели под редним бројевима 1-8. смештене су  школској радионици у Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, а ствари под редним бројевима 9-15. смештене су у помоћној згради у школском дворишту, испред улаза у школску радионицу.
Све ствари се могу погледати дана 29.10.2020.године у времену од 8 до 12 часова.
 
ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у износу 10% од почетне цене. Ако једно лице даје понуду за више ствари , дужно је да за сваку ствар посебно уплати депозит у наведеном износу.
Депозит се уплаћује на рачун школе број 840-460666-89, сврха: депозит за јавни оглас. Доказ о уплати депозита се уз понуду.
Рок за повраћај депозита је пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. На повраћај депозита нема право лице које уплати депозит а не поднесе понуду, лице чија понуда је изабрана као најповољнија  а не закључи уговор или или уколико потпише купопродајни уговор а не исплати  купопродајну цену. Учеснику чија је понуда изабрана као најповољнија уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.
 
УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Све ствари се продају по принципу „виђено-купљено“ , без гаранције и/или тестирања исправности, без накнадних рекламација које се односе на купљену ствар.
У року од 3 дана од дана дана доношења одлуке  најповољнијем понуђачу  понудиће се закључење уговора о продаји. Купац је дужан да купопродајну цену уплати у року од 5 дана од дана закључења уговора о продаји и да преузме предмет продаје.
Трошкови отпреме ствари  падају на терет купца.
 
 
САДРЖАЈ ПОНУДЕ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА
Понуда треба да садржи: име и презиме физичког лица, односно назив за правно лице,  адресу понуђача, назначење ствари  за коју се понуда даје, висину понуђене цене , датум и потпис овлашћеног лица (снабдевен печатом за правна лица). Уз понуду шаље се доказ о уплати депозита.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Средња школа „Добрица Ерић“ Кнић, улица Војводе Стевана Книћанина 174, са назнаком: ПОНУДА ЗА - (навести ствар за коју се даје понуда) - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести: назив/име понуђача, адресу, особу за контакт и контакт телефон.
 Рок за достављање понуда 04.11.2020.године.
 
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Јавно отварање понуда извршиће се у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда. Критеријум за избор најповољније понуде: највиша понуђена цена. Уколико два понуђача дају исту понуду, као најповољнија сматраће се понуда која је раније предата продавцу.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узимане у разматрање. Поступак разматрања понуда спровешће се уколико на Оглас пристигне најмање 1 (једна) благовремена и потпуна понуда.
 
Овај оглас се објављује на веб страници школе www.srednjaskolaknic.nasaskola.rs  и порталу  општине Кнић.