П О З И В

Датум: 13. Novembar 2020 12:28 Категорија: Активности

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ

На основу члана 95. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 
 
 
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
 
ОБЈАВЉУЈЕ
 
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ
 
 
Опис предмета набавке:
 
 Огревно дрво – буква, заједно са свим трошковима утовара, превоза и истовара крајњем кориснику Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, у укупној количини од 35 метара , минимална ФИ 15цм.
Огревно дрво – храст, заједно са свим трошковима утовара, превоза и истовара крајњем кориснику Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, у укупној количини од 30 метара, минимална ФИ 15цм.
Огревно дрво – багрем, заједно са свим трошковима утовара, превоза и истовара, у укупној количини од 35 метара.
 Место истовара:

  1. Гунцати 4 метра дрва
  2. Бумбарево Брдо 9 метара дрва
  3. Претоке 4 метра дрва
  4. Пољци 8 метра дрва
  5. Вучковица 6 метра дрва
  6. Драгушица 4 метра дрва
 
Испорука дрва ће се вршити искључиво према потребама и по требовању од стране наручиоца, с тим да рок за испоруку износи максимално 5 дана од дана требовања наручиоца.
        Приликом испоруке вршиће се квалитативни и квантитативни пријем дрва. 
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје два или више понуђача са  истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити понуђачу који понуди повољније услове плаћања.
 
Услови за учешће у поступку:
Понуду могу да поднесу регистрована правна лица и физичка лица носиоци  пољопривредних  газдинстава.
Правно лице уз понуду подноси извод из АПР-а, а физичко лице  извод из регистра пољопривредних газдинстава. Изводи морају бити издати у 2020.години.
 
Понуде са варијантама нису дозвољене.
 
 
Начин подношења понуде и рок:
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Средња  школа „Добрица Ерић“, Вијводе Стевана Книћанина 174, 34240 Кнић, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отваратипонуда за  набавку дрва“, поштом, или лично секретару школе радним данима од 10:00 до 12:00 часова. На полеђини коверте обавезно навести име особе за контакт и број телефона.
Рок за подношење понуда је 18.11.2020.године до 12:00 часова ( до када морају стићи и све понуде послане поштом).
 
Место, време и начин отварања понуде:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Средње школе „Добрица Ерић“ у Книћу, канцеларија секретара школе.  Понуде ће се отварати 18.11.2020.године у 13:00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
 
Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 2 (два) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
 
Особа за контакт:
Мишела Марковић 034/510-149, у периоду од  10:00 до 12:00 часова радним данима